STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

BAN GIÁM HIỆU

1

Nguyễn Thị Hồng Vân

Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ

0912743292

2

Trần Thị Châu Hà

Hiệu phó, PBT Chi bộ

0913504469

CÔNG ĐOÀN

1

Nguyễn Thị Hà

Chủ tịch CĐ

0983291974

2

Hà Thị Thái

Phó Chủ tịch CĐ

0982050377

HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

1

Trần Thị Hằng

Kế toán

 

2

Đặng Thị Soa

CB Y tế

01252507338

3

Phạm Thị Tố Hoa

CB Thư viện

0915117454

4

Nguyễn Thị Trà Giang

CB Văn thư - PTBT

 

5

Nguyễn Thị Hồng Thảo

TPT Đội

0936126555

TỔ 1

1

Trần Thị Phong

  

2

Trần Thị Hoài

  

3

Nguyễn Thị Mai

 

0912234330

4

Nguyễn Thị Bích Hiền

TTCM

 

5

Nguyễn Thị Tuyết

  

6

Phạm Thị Long

 

0916742778

7

Phạm Thị Xuân

  

8

Hồ Thị Hoa

  

TỔ 2

1

Đinh Thị Hà

  

2

La Thị Thanh Liễu

TTCM

 

3

Mai Thị Thu Hoài

  

4

Nguyễn Thị Hòa

  

5

Trần Thị Quế

  

6

Hoàng Thảo Loan

 

0964410216

TỔ 3

1

Hoàng Thị Kim Chi

TTCM

 

2

Nguyễn Thị Hà

  

3

Nguyễn Thành Huế

  

4

Nguyễn Thị Như Quỳnh

  

TỔ 4

1

Nguyễn Thị Bích Thuận

TTCM

 

2

Lê Thị Soa

  

3

Phạm Thị Thu

  

4

Nguyễn Thị Hiếu

  

5

Nguyễn Thị Quý

  

6

Nguyễn Thị Thùy Dung

  

7

Lâm Minh Thành

  

TỔ 5

1

Bạch Thị Lê Na

  

2

Hoàng Thị Thanh Tâm

  

3

Lăng Thị Thúy

  

4

Phạm Thị Thu Hằng

TTCM

0943133236

5

Nguyễn Thị Mai

  

TỔ NK - TIN HỌC

1

Hà Thị Thái

GVNN, TTCM

0982050377

2

Phan Thị Linh

GVNN

 

3

Đặng Thị Ngọc Trang

GVNN

 

4

Nguyễn Thị Anh Đào

GVNN

 

5

Phan Thị Kỳ Trầm

GVAN

 

6

Lê Thị Ngọc Hoa

GVMT

 

7

Nguyễn Văn Thuận

GVTD

 

8

Nguyễn Xuân Trịnh

GVTD

 

9

Nguyễn Thị Hà

GVTH

0976468557

10

Lê Thị Ngọc Hằng

GVTH